Thông tin cổ đông / Cổ đông góp vốn

Công văn về việc giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018; Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo Tài chính

Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Công văn về việc giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018; Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo Tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét. Chi tiết theo file đính kèm.

Công văn giải trình chênh lêch số liệu trước và sau soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018; Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo Tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét.
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000016


Lượt truy cập:01788483