Thông tin cổ đông / Cổ đông góp vốn

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ nhất.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 13h30 ngày 29 tháng 8 năm 2018, tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông thì số lượng cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho dưới 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết theo file đính kèm). Do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO sẽ được triệu tập họp lần thứ 2 vào thời gian và địa điểm như sau: Thời gian: 13h30 ngày 11 tháng 9 năm 2018. Địa điểm: Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự.

Công văn công bố thông tin ĐHĐCĐ lần 1 năm 2018 và Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000015


Lượt truy cập:01746936