Thông báo

Kính gửi:

Kể từ ngày 10/06/2019, Công ty Cổ phần đầu tư XDTM Dầu Khí - IDICO sẽ đổi tên mới là:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN

Tên viết tắt: LONG SON P.I.C

Website cũ: www.pvcidico.vn sẽ đổi sang website mới là: www.longsonpic.vn

Xem chi tiết tại: www.longsonpic.vn