Thông tin cổ đông / Báo cáo thường niên

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 ( 28/01/2019 )

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. ( 02/04/2018 )

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 ( 14/08/2013 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO Công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 ( 22/01/2013 )

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO, công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 ( Chi tiết trong file đính kèm)
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét ( 15/08/2012 )

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (Chi tiết theo Báo cáo tài chính được đính kèm).
Xem chi tiết

Báo Cáo Thường Niên năm 2011 ( 13/04/2012 )

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dầu Khí IDICO. Báo cáo thường niên năm 2011
Xem chi tiết
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000076


Lượt truy cập:01770877