Thông tin cổ đông / Cổ đông góp vốn

Công bố thông tin: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2017. ( 19/10/2017 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố thông tin: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Công văn giải trình ý kiến kiểm toán BCTC bán niên 30/6/2017. ( 23/08/2017 )

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí-IDICO công bố: Công văn giải trình ý kiến kiểm toán BCTC bán niên 30/6/2017. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét. ( 14/08/2017 )

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017), chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017. ( 31/07/2017 )

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố : Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý II năm 2017. ( 20/07/2017 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí -IDICO công bố: Báo cáo tài chính quý II năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. ( 05/07/2017 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000062


Lượt truy cập:01363062