Tin tức & Sự kiện/ Tin công ty

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - ( 26/04/2012 )

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Thời gian,địa điểm, chương trình và tài liệu họp theo File đính kèm.

Thông báo về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế họach hoạt động năm 2012

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2011

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Tờ trình thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012

Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Tờ trình thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty

Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000058


Lượt truy cập:01630402