THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 12/07/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 12/07/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018. ( 11/07/2018)

Công ty Cổ phần Đâu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. ( 14/06/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố công văn: Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Công văn giải trình nội dung ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán. ( 24/04/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố:Công văn giải trình nội dung ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán. Chi tiết theo file đính kèm.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000026


Lượt truy cập:01549249