THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Công văn giải trình nội dung ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán. ( 24/04/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố:Công văn giải trình nội dung ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán. Chi tiết theo file đính kèm.

Báo cáo tài chính quý I năm 2018. ( 20/04/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố:Báo cáo tài chính quý I năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Báo cáo thường niên năm 2017. ( 19/04/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo thường niên năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.

Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. ( 16/04/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. ( 02/04/2018)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000015


Lượt truy cập:01506207