THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 15/08/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 10/08/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Công văn xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét. ( 08/08/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Công văn xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét. Chi tiết theo file đính kèm.

Công văn giải trình việc chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. ( 30/07/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Công văn giải trình việc chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm

Công văn xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 23/07/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Công văn xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000024


Lượt truy cập:01575243